Parkování – www.lpgforum.cz
Dodavatelům plynu, montážním firmám a prodejcům LPG na území ČR umístíme reklamní banner na toto místo zdarma!! platí do odvolání

Parkování

Parkování, garáže

TDG 982 01
Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG

Garage, service, repair shop and other place facility for the NGV´s

Toto pravidlo platí od 1. 2. 2009 – v současnosti probíhá revize tohoto předpisu

Tato technická doporučení určují požadavky na vybavení garáží a jiných prostor, používaných k parkování, odstavování a stání (ČSN 73 6056) motorových vozidel s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Současně vymezují podmínky pro projektování, výstavbu a provoz. Doporučení konkrétně stanovují minimální požadavky na vybavení předmětných prostor požárně bezpečnostním zařízením a určují podmínky bezpečného provozního režimu v těchto objektech.

Tato technická doporučení se nevztahují na podzemní hromadné garáže pro veřejné užívání ve smyslu zvláštního právního předpisu2).

Technická doporučení byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou a jsou určena k ověření v praxi – viz 8.2.

ČSN 73 6058
Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (platnost od 1. 9. 2011)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6057 z 1987-08-10 a ČSN 73 6058 z 1987-08-10.

Podle této normy se navrhují nejen hromadné, ale nově jednotlivé i řadové garáže. V normě jsou uvedena omezení pro parkování vozidel na plynná a ostatní alternativní paliva. V normě jsou nově také rámcově řešeny automatické parkovací systémy a dále požadavky na bezbariérové užívání staveb.

Norma je určena pro projektanty, správní orgány, orgány územního plánování (regulační plán), stavební úřady a ostatní organizace, které se vyjadřují k projektové dokumentaci jednotlivých, řadových a hromadných garáží v územním řízení (příp. územní souhlas, veřejnoprávní smlouva) a ve stavebním řízení (příp. ohlášení, veřejnoprávní smlouva, zkrácené stavební řízení).

Norma platí pro navrhování nových staveb jednotlivých, řadových a hromadných garáží, změny dokončených staveb garáží (např. rekonstrukce), změny v užívání staveb s využitím na garážování vozidel (především pro osobní vozidla, dále také pro nákladní vozidla, autobusy a případně motocykly).

Při navrhování garáží pro ostatní druhy vozidel (stavební stroje apod.) a jednotlivé garáže k soukromému použití se postupuje následovně:

parametry, které mají vliv na bezpečnost silničního provozu a ochranu zdraví (rozhledové poměry na dopravním připojení, protipožární ochrana, apod.), se navrhují podle této normy;
prostorové uspořádání garáže a příjezdové komunikace lze v odůvodněných případech přizpůsobit uvažovaným kategoriím vozidel a místním podmínkám.
Základní technické parametry parkovacích a odstavných stání v garážích vychází z požadavků ČSN 73 6056.

Vyhláška MV č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (ze dne 6. září 2011)

ČSN 73 0804
Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

zdroj: http://www.cng4you.cz/legislativa/parkovani-garaze.html

Článek z 17.9.2011
Dne 6.září 2011 schválila vláda vyhláškou č. 268 změny vyhlášky č. 23 z roku 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Tento dlouho očekávaný dokument přinesl především to nejdůležitější zrušení jednoho malého paragrafu.
V bode 25 se píše: „V § 30 se odstavec 8 zrušuje.“

A co vlastně § 30 v odstavci 8 obsahoval?
Opět cituji: „V podzemní hromadné garáži určené pro veřejné užívání nelze parkovat vozidla s pohonem na plynná paliva.“

Dále se pro potřeby uživatelů plynu nově specifikuje odstavec 2 paragrafu 21, a to z původního znění:

„Garáž, která slouží pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, musí být vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním.“

Na nové znění:

„(2) Garáž, která slouží i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, musí být vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním v souladu s českou technickou normou uvedenou v příloze č. 1 části 1 bodu 2 a části 17. Požadavek uvedený ve větě první platí i pro příjezdový a výjezdový prostor hromadné garáže sloužící i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, pokud je tento prostor delší než 30 m a je obestaven stavebními konstrukcemi alespoň ze tří stran. Posouzení garáže sloužící i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva a jejího vybavení elektrickým zařízením z hlediska rizika vzniku výbušné atmosféry musí být provedeno v souladu s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 16 bodech 2 až 4.“.

Z aktualizace této vyhlášky samozdřejmně neplyne, že by ze dne na den hromadně hypermarkety odstraňovaly značky se zákazem, ale můžeme brzy očekávat změnu v přístupu velkoobchodních řetězců a majitelů placených podzemních garáží.
Každý z těchto podnikatelů chce vydělat a bránit vjezdu majitelů přibližně 200 000 vozidlům na plynový pohon není zrovna dobrá cesta k úspěchu.

Adam Gibala

Soubory:

Vyhláška 268/2011, aktualizace vyhlášky 23/2008

Vyhláška č. 23 z roku 2008

One Comment

  1. Marek napsal:

    Obchodní centra zatím v převážné většině parkování LPG/CNG vozů v podzemních garážích neumožňují.

    Zde je přehled OC, která mají alespoň venkovní staní, kam LPG/CNG vozy mohou:

    http://www.carparking.cz/lpg/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Printed from: http://www.lpgforum.cz/?page_id=387

Scan to visit this page: